Teritorijos planavimas

Plotų specialusis planas ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

Siekiant sudaryti sąlygas elektros energijos gamybai iš vėjo energijos Baltijos jūroje ir taip didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, patvirtintas valstybės lygmens Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Šis teritorijų planavimo dokumentas nustato konkrečius plotus, kuriuose etapais galės būti vykdoma jūrinių vėjo elektrinių plėtra ir eksploatacija, rezervuoja koridorius infrastruktūrai, laivų judėjimui. Dokumentas taip pat numato, kad suplanuotoje teritorijoje be vėjo elektrinių papildomai gali būti vystoma kita su energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyba susijusi veikla (pvz.: įrengiamos saulės šviesos energijos, bangų, srovių energijos jėgainės).

Patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas yra vienas iš parengiamųjų darbų ruošiantis 2023 m. pabaigoje numatomam konkursui dėl leidimo naudoti Lietuvos jūrinę teritoriją vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, kaip numato 2020 m. priimtas Vyriausybės nutarimas. Planuojama, kad konkursas bus organizuojamas atlikus visus reikalingus veiksmus, tarp jų patvirtinus teritorijų planavimo dokumentą, atlikus vėjo greičių, kitų parametrų matavimus bei jūros dugno tyrimus.

Su patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistemoje TPDRIS (http://www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-20-411), Teritorijų planavimo dokumentų registre www.tpdr.lt teritorijų planavimo dokumento registravimo Nr. T00088446 ir čia.

Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano konkretizuotų sprendinių brėžinys (TIFF formatas)

Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano konkretizuotų sprendinių GIS duomenys (SHP formatas)

 • nustatyti konkrečius plotus, kuriuose etapais bus vykdoma jūrinių vėjo elektrinių plėtra ir eksploatacija, įskaitant esamos situacijos vertinimą ir atsižvelgiant į vėjo elektrinių plėtros vykdymą etapais;
 • parengti vėjo elektrinių parkų prijungimo prie transformatorių pastotės Baltijos jūroje (toliau – jūrinė transformatorių pastotė) koncepciją (ne mažiau kaip 2 alternatyvas) bei sprendinius pagal išduotas planavimo sąlygas, numatant preliminarias jūrinių vėjo elektrinių parkų prijungimo prie jūrinės transformatorių pastotės kabelių ir jūrinės transformatorių pastotės vietas pagal parengtas alternatyvas;
 • konkretizuoti tyrimų ir koncepcijos sprendinius, reikalingus atlikti natūrinius tyrimus jūrinių transformatorių pastočių įrengimo ir vėjo elektrinių parkų prijungimo prie jūrinės transformatorių pastotės kabelių vietose pagal parengtas alternatyvas;
 • inžinerinės infrastruktūros vystymo plano teritorijos ribose rezervuoti teritorijas vėjo elektrinių parkų riboms, prijungimo kabeliams, susisiekimo, statybos, aptarnavimo koridoriams ir kitiems infrastruktūros objektams;
 • numatyti specialiąsias teritorijos naudojimo sąlygas, planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo tose teritorijose sąlygas bei kitus reikalavimus;
 • parengti vėjo elektrinių parkų plėtros Baltijos jūroje inžinerinės infrastruktūros vystymo planą su konkretizuotais sprendiniais;
 • vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 metų rugpjūčio 18 dienos nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlikti SPAV procedūras.
 • Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programa
 • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 metų rugpjūčio 17 dienos įsakymas Nr. 1-253 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“
 • Inžinierinės infrastruktūros vystymo plano koncepcija, brėžiniai (ZIP)
 • Viešojo pirkimo dėl Lietuvos Respublikos  teritorinės  jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės  ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimo ir SPAV procedūrų atlikimo dokumentai

Jungčių specialusis planas ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 metų birželio 15 dienos įsakymu Nr. 640 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūros dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ bei siekiant sudaryti sąlygas elektros energijos gamybai iš vėjo energijos Baltijos jūroje ir taip didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, planuojama inicijuoti ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti jūrinės teritorijos dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai” (toliau – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas) ir strategino pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) rengimą.          

Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano uždaviniai nustatyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 metų liepos 18 dienos įsakymu Nr. I-233:

 • identifikuoti Jungčių ir susijusios inžinerinės infrastruktūros įrengimui reikalingas teritorijas; 
 • parengti inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepciją. Parengti ne mažiau kaip dvi koncepcijos alternatyvas (viena iš jų turi vertinti inžinerinės infrastruktūros koridoriaus (Jungtims) gretinimo su tarpvalstybinei nuolatinės srovės elektros jungčiai tarp Lietuvos ir Lenkijos „Harmony link“ suplanuotu koridoriumi galimybes) atsižvelgiant į esamos būklės analizės rezultatus, Planavimo organizatoriaus, planavimo subjektų, visuomenės siūlymus ir remiantis geofiziniais jūros dugno paviršiaus tyrimais, kurių tikslas – nustatyti jūros dugno reljefo ypatumus (parengti jūros dugno batimetriją ir identifikuoti objektus, galinčius turėti įtakos inžinerinių infrastruktūros koridorių vietos parinkimui), atliekant juos apimtimi, kuri reikalinga parengti Planui ir (arba) jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (toliau – SPAV);
 • koncepcijos alternatyvas įvertinti nacionalinio saugumo, gamtinės, socialinės ir ekonominės aplinkos aspektais; 
 • siekiant parinkti optimalią alternatyvą, atlikti koncepcijos alternatyvų palyginimą naudojant kaštų ir naudos analizės metodus, tačiau neapsiribojant jais; 
 • vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 metų rugpjūčio 18 dienos nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatyta tvarka atlikti Plano koncepcinėms alternatyvoms SPAV ir konkretizuoti optimalius plano sprendinius; 
 • numatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; 
 • numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 
 • numatyti motyvuotai pagrįstas teritorijas, kuriose žemė turi būti paimama visuomenės poreikiams; 
 • numatyti motyvuotai (t. y. projektiniais pasiūlymais) pagrįstas teritorijas esamos inžinerinės infrastruktūros rekonstravimui, kurių trasas kirstų Jungtims ir susijusiai infrastruktūrai planuojamos teritorijos; 
 • numatyti teritorijas miško žemės pavertimui kitomis naudmenomis ir valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimui.

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 640 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūros dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.
 • Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022-07-18 įsakymas Nr. 1-233 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo.