APLINKOSAUGA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo aprašo patvirtinimo“ įpareigoja aukciono konkurso laimėtoją papildomai skirti ne mažiau kaip 5 mln. eurų sumą, kuri Vyriausybės nustatyta tvarka būtų panaudojama aplinkos apsaugos jūrinėje teritorijoje tikslais. Konkurso laimėtojas turės nurodytą sumą per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo plėtrai ir eksploatacijai išdavimo dienos pervesti į atskirą valstybės biudžeto sąskaitą, kuri skelbiama Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

Poveikio aplinkai vertinimas

Siekiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 metų birželio 22 dienos nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“ patvirtintoje teritorijoje įrengti iki 700 MW įrengtosios galios vėjo elektrinių parką, privaloma parengti planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą,  atlikti PAV procedūras ir parengti PAV ataskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu.

  1. Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikį šiems aplinkos elementams: žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, ypatingą dėmesį skiriant Europos Bendrijai svarbioms rūšims ir natūralioms buveinėms, taip pat kitoms pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą saugomoms rūšims, materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių elementų tarpusavio sąveikai;
  2. Nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV sukeliamų biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių poveikį visuomenės sveikatai, taip pat aplinkos elementų ir visuomenės sveikatos tarpusavio sąveikai;
  3. Nustatyti galimą PŪV poveikį aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai dėl planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir (ar) galimų ekstremaliųjų situacijų;
  4. Nustatyti priemones, kurių numatoma imtis siekiant išvengti numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai, jį sumažinti ar, jeigu įmanoma, jį kompensuoti;
  5. Nustatyti, ar PŪV, įvertinus jos pobūdį, vietą ir (ar) poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.