VYSTYTOJAMS

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas numato, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – organizuoja vėjo elektrinių plėtrai Lietuvos Respublikos jūrinėje teritorijoje reikalingų jūrinių tyrimų ir kitų veiksmų atlikimą.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos suteiktus įgaliojimus, įvertino privalomų jūrinių tyrimų ir veiksmų poreikį Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijoje, kurioje tikslinga organizuoti konkursą atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.

Išsiaiškinus poreikį ir parengus būtinus dokumentus, reikalingus tyrimų ir paslaugų pirkimams organizuoti, viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra inicijavo su šiuo projektu susijusius tarptautinius viešuosius pirkimus, siekiant nustatyti paslaugų teikėjus, atliksiančius numatytus tyrimus ir paslaugas.

Vėjo elektrinių plėtra Lietuvos Respublikos jūrinėje teritorijoje Baltijos jūroje neatsiejama tiek nuo jūros dugno ypatumų, tiek nuo geologinės požemio sandaros. Jūrinio dugno reljefas bei jo geologinė sandara turi išskirtinę įtaką vėjo elektrinių konstrukcijų ir pamatų pasirinkimui bei infrastruktūros išdėstymui. 

Siekiant racionaliai planuoti vėjo elektrinių parko įrengimą, turi būti įvertintos visos galimos geologinės rizikos, išanalizuoti jūros dugne esantys objektai, tokie kaip pavojingos nuolaužos, nesprogusi amunicija ir kiti. 

Atsižvelgiant į tai, dviem etapais būtina atlikti skirtingo detalumo kompleksinius geologinius ir geofizinius tyrimus, jiems taikant kompleksinius inžinerinius, geologinius tyrimo metodus. 

Lietuvos energetikos agentūra tarptautinio viešojo pirkimo būdu atrinko jūros dugno geofizinius tyrimus atliekančius tiekėjus UAB „Geobaltic“ ir UAB „Garant Diving“. Pagal jungtinę sutartį veikiančios paslaugų tiekėjų grupės atstovai pristatė antrąją jūros dugno tyrimų ataskaitą. Ataskaitoje pateikti giluminių geofizinių-seisminių tyrimų Lietuvos jūrinėje teritorijoje, kurioje tikslinga organizuoti konkursus vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, rezultatai ir išvados. 

Giluminius geofizinius–seisminius jūros dugno tyrimus Baltijos jūroje atlikę tyrėjai patvirtino, kad numatyta pirmojo jūrinio vėjo elektrinių parko teritorija yra tinkama šiai veiklai vystyti. 

Lietuvos energetikos agentūra paskelbė pirmojo vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje jungties su sausuma jūros dugno tyrimų atlikimo paslaugų tarptautinius pirkimus. Su pirkimų dokumentais galima susipažinti Centriniame viešųjų pirkimų portale. 

Pirmuoju etapu buvo atlikta:

 • ištirta giluminė dugno geologinė sąranga: šio tyrimo metu atlikti gilieji geofiziniai seisminiai tyrimai, kurių tikslas – galimai aktyvių seisminių zonų (geologiškai jaunų tektoninių lūžių, kertančių visą nuosėdinę dangą) išskyrimas ir eliminavimas iš potencialių jūrinių vėjo elektrinių įrengimo teritorijų. Taip pat įvertinta ar planuojama jūrinių vėjo elektrinių parkų plėtra nepersidengia su kitų strateginių energijos išteklių paieškomis ir galima gavyba Lietuvos jūrinėje teritorijoje;
 • viršutinės dugno geologinės sąrangos ištyrimas: šio tyrimo metu atlikti seklieji geofiziniai seisminiai tyrimai, kurie yra svarbūs, siekiant ištirti geologinę dugno sandarą iki 100 metrų gylio nuo dugno paviršiaus, kadangi būtent ši dugno dalis yra ypač svarbi diegiant jūrinių vėjo elektrinių pamatus ir pasirenkant jų tipą. Šių tyrimų rezultatai taip pat yra svarbūs, planuojant kitų tyrimų apimtis.
 • dugno paviršiaus morfologijos ir paviršinių nuosėdų paplitimo ištyrimas. Šio tyrimo metu atliekti hidrografiniai-geofiziniai jūros dugno paviršiaus tyrimai, kurių tikslas – nustatyti jūros dugno reljefo ypatumus ir paviršinių gruntų sudėtį bei paplitimą. Ypatingas dėmesys atliekant šiuos skiriamas inžinerine prasme silpnų gruntų paplitimo zonų bei jų storio nustatymui.

Antruoju etapu planuojama atlikti:

 • gruntų mechaninių savybių ištyrimą: atlikus aukščiau išvardintus ir gavus jų rezultatus, atliekami inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, leidžiantys įvertinti gruntų mechanines savybes, kurios itin svarbios jūrinių vėjo elektrinių pamatų įengimui. Šių tyrimų metu, vadovaujantis ankstesnių tyrimų rezultatus, bus atliekamas vibro gręžimas, statinis zondavimas ir giluminis gręžimas, taip privalomai bus atliekami išgauto grunto mėginių litologiniai ir mechaninių savybių laboratoriniai tyrimai.

Pagrindinis meteorologinis faktorius, nulemiantis palankias sąlygas vėjo energetikos vystymui jūroje, yra vėjo potencialas. Vėjo greitis Lietuvos jūrinėje teritorijoje nebuvo išsamiai matuotas ar tirtas. Vėjo potencialas yra itin svarbus vystytojams parenkant tinkamas turbinas ir apskaičiuojant parko efektyvumą.

Hidrometeorologinių parametrų matavimus Baltijos jūros teritorijoje, kurioje planuojama vystyti jūrinio vėjo elektrinių parką, atlieka Ispanijos įmonė „EOLOS Floating Lidar Solutions SL”. Paslaugų teikėją tarptautinio viešojo pirkimo būdu atrinko Lietuvos energetikos agentūra.

Metų trukmės matavimai atliekami dviejose iš anksto nustatytose teritorijos vietose – matavimų stotyse. Matavimai atliekami įdiegus nuolatinio stebėjimo, inkaruojamas plūduriuojančias stotis su integruota būtina matavimams atlikti įranga. Vėjo greičių matavimo stočių vietose jūros gylis yra nuo 36 iki 44 metrų.

Gauti duomenys bus panaudoti vėjo energijos potencialo bei jūros hidrometeorologinių sąlygų vertinimui vėjo elektrinių parko plėtojimo teritorijoje Baltijos jūroje.

Preliminariais duomenimis, kurie buvo gauti matematinio modeliavimo būdu, planuojamoje vėjo elektrinių parko teritorijoje vidutinis vėjo greitis gali siekti apie 9 m/s.

Atsižvelgiant į potencialių jūros vėjo elektrinių parkų vystytojų prašymus, viešinami tarpiniai vėjo greičio, vandens ir meteorologinių matavimų, kuriuos atliko „EOLOS Floating Lidar Solutions SL”, duomenys. Tarpinių duomenų atitiktis užsakovo – LR energetikos ministerijos – techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams nebuvo vertinama. Tarpiniai matavimų duomenys nėra galutiniai, juose gali būti trūkumų ir netikslumų, kurie bus patikslinti sutartinių įsipareigojimų vykdymo metu.

LR energetikos ministerijos patvirtintus ir techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinkančius vėjo greičio, vandens ir meteorologinių matavimų pusmečio duomenis planuojama viešai paskelbti š. m. vasario – kovo mėn.

Atliekant vėjo greičio matavimus numatytoje pirmajam iki 700 MW vėjo elektrinių parkui teritorijoje Baltijos jūroje, taip pat būtina išmatuoti ir kitus svarbius būsimam vystytojui jūrinės aplinkos komponentus:

 • atmosferos slėgį;
 • oro temperatūrą ir santykinę drėgmę;
 • reikšmingą bangų aukštį;
 • bangų spektro piko laikotarpį;
 • srovių stiprumą ir krypties vertikalų profilį;
 • vandens lygį;
 • kt.

 

Siekiant gauti kuo tikslesnius matavimų duomenis, nustatomi minimalūs duomenų rinkimo intervalai:

 • vėjas matuojamas ne rečiau kaip kas 10 min.;
 • bangos matuojamos ne rečiau kaip kas 30 min.;
 • srovės matuojamos ne rečiau kaip kas 30 min.;
 • atmosferos komponentai (oro temperatūra, slėgis, santykinė drėgmė) ne rečiau kaip kas 1 min.

Tarpiniai vėjo greičio matavimų duomenys (2022 m. liepos-gruodžio) 

*Tarpiniai matavimų duomenys nėra galutiniai, juose gali būti trūkumų ir netikslumų, kurie bus patikslinti sutartinių įsipareigojimų vykdymo metu.

Aukciono dokumentai

Šiuo metu rengiami pagrindiniai jūrinio vėjo parko aukciono dokumentai: 

 1. Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrinesjūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo aprašas;
 2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VERT) rengia didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką;
 3. VERT rengia didžiausios galima sandorio kainos dokumentaciją;
 4. VERT rengia konkurso organizavimo ir leidimo išdavimo tvarkos aprašą.

Rinkos konsultacijos

Rinkos dalyvių konsultacija nuotoliniu būdu įvyks vasario 9 dieną 10 val.

Programa

10:00 – 10:05 Dalyvių prisijungimas
10:05 – 10:40 „Litgrid“ (TSO) pristatymas apie išankstines prisijungimo sąlygas
10.40 – 11.30 Klausimų–atsakymų sesija

Prašome registruotis iki vasario 6 d. Registracijos formą rasite čia.

Rinkos konsultacijomis siekiame bendradarbiauti su jūrinio vėjo parko aukciono dalyviais. 

Jūsų rūpimus klausimus kviečiame užduoti el. paštu offshorewind@epsog.lt.

 • Bendros konsultacijos su potencialiais aukciono dalyviais organizuojamos reguliariai, maždaug kas mėnesį.
 • Registracijos nuoroda bus paskelbta artėjant susitikimui.
 • Atsakymai į klausimus bus nuolat pildomi D.U.K. skiltyje.

2022 metų lapkričio 10 dieną vykusios konsultacijos prezentacija

2022 metų gruodžo 15 dieną vykusios konsultacijos prezentacija