Pradedamos konsultacijos su potencialiais vėjo parko Baltijos jūroje vystytojais

Energetikos ministerija kovo mėnesį pradeda konsultacijas su potencialiais jūrinio vėjo parko Baltijos jūroje vystytojais. Konsultacijos bus vykdomos rengiantis vėjo parkų jūroje vystytojo atrankos aukcionui, susitikimai su potencialiais investuotojais planuojami iki balandžio 18 dienos.

Su potencialiais investuotojais ketinama aptarti vėjų parko prijungimo prie perdavimo tinklų, jungties įtampos, jungties koridoriaus pločio ir kitus techninius projekto klausimus, taip pat įstatyminius pokyčius, susijusius su projekto įgyvendinimu, projekto kalendorių ir būsimą vėjų parko statybą – logistikos, medžiagų pasiūlos klausimus. Besidominčius projekto įgyvendinimu ir techniniais jo aspektais kviečiame kreiptis el. paštu klimato.kaita@enmin.lt.

Informacija apie jūrinio vėjo Baltijos jūroje projektą
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos suteiktus įgaliojimus, įvertino privalomų jūrinių tyrimų ir veiksmų poreikį Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijoje, kurioje tikslinga organizuoti konkursą atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.

Išsiaiškinus poreikį ir parengus būtinus dokumentus, reikalingus tyrimų ir paslaugų pirkimams organizuoti, viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra inicijavo su šiuo projektu susijusius tarptautinius viešuosius pirkimus, siekiant nustatyti paslaugų teikėjus, atliksiančius numatytus tyrimus ir paslaugas.

Patvirtinta potenciali atsinaujinančios energetikos plėtojimo teritorija

Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano uždaviniai:
• nustatyti konkrečius plotus, kuriuose etapais bus vykdoma jūrinių vėjo elektrinių plėtra ir eksploatacija, įskaitant esamos situacijos vertinimą ir atsižvelgiant į vėjo elektrinių plėtros vykdymą etapais;
• parengti vėjo elektrinių parkų prijungimo prie transformatorių pastotės Baltijos jūroje (toliau – jūrinė transformatorių pastotė) koncepciją (ne mažiau kaip 2 alternatyvas) bei sprendinius pagal išduotas planavimo sąlygas, numatant preliminarias jūrinių vėjo elektrinių parkų prijungimo prie jūrinės transformatorių pastotės kabelių ir jūrinės transformatorių pastotės vietas pagal parengtas alternatyvas;
• konkretizuoti tyrimų ir koncepcijos sprendinius, reikalingus atlikti natūrinius tyrimus jūrinių transformatorių pastočių įrengimo ir vėjo elektrinių parkų prijungimo prie jūrinės transformatorių pastotės kabelių vietose pagal parengtas alternatyvas;
• inžinerinės infrastruktūros vystymo plano teritorijos ribose rezervuoti teritorijas vėjo elektrinių parkų riboms, prijungimo kabeliams, susisiekimo, statybos, aptarnavimo koridoriams ir kitiems infrastruktūros objektams;
• numatyti specialiąsias teritorijos naudojimo sąlygas, planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo tose teritorijose sąlygas bei kitus reikalavimus;
• parengti vėjo elektrinių parkų plėtros Baltijos jūroje inžinerinės infrastruktūros vystymo planą su konkretizuotais sprendiniais;
• vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlikti SPAV procedūras.

Poveikio aplinkai vertinimas
Siekiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“ patvirtintoje teritorijoje įrengti iki 700 MW įrengtosios galios pirmąjį vėjo elektrinių parką, privaloma parengti planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą, atlikti PAV procedūras ir parengti PAV ataskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įgaliojimą, 2021 m. atliko viešojo pirkimo procedūras ir nustatė kvalifikuotą tiekėją – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, kuris iki 2023 m. III ketv. pabaigos atliks iki 700 MW įrengtosios galios vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Lietuvos jūrinėje teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir parengs PAV ataskaitą.

Pirmuoju etapu buvo parengta PAV programa, kurios tikslas yra suteikti informaciją apie PŪV, jos vietą, pobūdį, pajėgumus, potencialiai galimą poveikį aplinkai ir atitinkamai numatyti PAV ataskaitos turinį, apimtį bei nagrinėjamus klausimus.

Geologiniai dugno tyrimai
Vėjo elektrinių plėtra Lietuvos Respublikos jūrinėje teritorijoje Baltijos jūroje neatsiejama tiek nuo jūros dugno ypatumų, tiek nuo geologinės požemio sandaros. Jūrinio dugno reljefas bei jo geologinė sandara turi išskirtinę įtaką vėjo elektrinių konstrukcijų ir pamatų pasirinkimui.

Siekiant racionaliai planuoti vėjo elektrinių parko įrengimą, turi būti įvertintos visos galimos geologinės rizikos, išanalizuoti jūros dugne esantys objektai, tokie kaip pavojingos nuolaužos, nesprogusi amunicija ir kiti. Atsižvelgiant į tai, dviem etapais būtina atlikti skirtingo detalumo kompleksinius geologinius ir geofizinius tyrimus, jiems taikant kompleksinius inžinerinius, geologinius tyrimo metodus.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos pavedimą, 2021 m. parengė reikalingus dokumentus ir inicijavo viešąjį tarptautinį pirkimą, siekiant nustatyti teikėją, kuris atliks geofizinius ir geotechninius jūros dugno tyrimus numatytoje vėjo elektrinių plėtrai teritorijoje Baltijos jūroje. Numatoma, kad atrinktas tiekėjas šiuos tyrimus galėtų atlikti per 11 mėnesių, o jų rezultatai bus žinomi iki 2023 m. vidurio.

Pagrindinis meteorologinis faktorius, nulemiantis palankias sąlygas vėjo energetikos vystymui jūroje, yra vėjo potencialas. Vėjo greitis Lietuvos jūrinėje teritorijoje nebuvo išsamiai matuotas ar tirtas. Preliminariais duomenimis (gautais matematinio modeliavimo būdu) planuojamoje vėjo elektrinių parko teritorijoje vidutinis vėjo greitis gali siekti apie 9 m/s.

Vėjo greičių matavimai
Siekiant įvertinti jūrinio vėjo potencialą ir kitus hidrometeorologinius duomenis būsimo vėjo elektrinių parko vystymo vietoje Baltijos jūroje, viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įgaliojimą, 2021 m. parengė reikalingus dokumentus ir inicijavo viešąjį tarptautinį pirkimą, siekiant nustatyti kompetentingą teikėją, kuris atliks vėjo greičio, vandens ir kitų meteorologinių parametrų matavimus planuojamoje teritorijoje. Numatoma, kad būsimas teikėjas reikiamus matavimus atliks iki 2023 m. vidurio, t. y. iki numatomo paskelbti konkurso dėl leidimo naudoti jūrinę teritoriją elektrinių plėtrai ir paramos.

Metų trukmės matavimus planuojama atlikti dviejose iš anksto nustatytose teritorijos vietose – matavimų stotyse. Matavimai turi būti atliekami įdiegus nuolatinio stebėjimo, inkaruojamas plūduriuojančias stotis su integruota būtina matavimams atlikti įranga. Numatomose vėjo greičių matavimo stočių vietose jūros gylis svyruoja nuo 36 m iki 44 m.

Gauti duomenys bus panaudoti vėjo energijos potencialo bei jūros hidrometeorologinių sąlygų vertinimui vėjo elektrinių parko plėtojimo teritorijoje Baltijos jūroje.

Kitos naujienos