Antrasis jūrinio vėjo parko konkursas: dažniausiai užduodami klausimai (atnaujinta 2024-01-17)

2024 m. sausio 15 d. bus skelbiamas konkursas dėl teisės vystyti antrąjį 700 MW jūrinio vėjo parką. Pasidaliname atsakymais į dažniausiai užduodamus rinkos dalyvių klausimus.  

Ar yra numatyti ribojimai konkurso laimėtojams perleisti projekto įgyvendinimo teisę kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims?

Vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, asmuo, gavęs leidimą plėtrai ir eksploatacijai, neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis šiame leidime nurodyta veikla arba perduoti jiems šios teisės pagal sutartį ar kitais pagrindais.

Pažymėtina, kad konkurso laimėtojas arba bent vienas ar keli iš konkurso laimėtojo įsteigtojo asmens steigėjų, jei konkurso laimėtoju pripažinta jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti asmenų grupė, gali perleisti kitiems asmenims savo turimas įsteigtojo asmens nuosavybės akcijas, suteikiančias teisę balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, ar jų dalį.

Taip pat pažymime, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba parengė 2023-03-29 nutarimu Nr. O3E-332 patvirtinto Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriais numatomi  atvejai ir taikytinos  procedūros, kai pasikeičia konkurso laimėtojo ar jo įsteigto asmens sudėtis.

Ar Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos apskaičiuota didžiausia galima elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pirkimo–pardavimo sandorio kaina arba konkurso dalyvio pasiūlyta pageidaujama sandorio kaina yra nominali ar susieta su infliacijos rodikliais?

Konkurso laimėtojo pasiūlyta sandorio kaina nėra susieta  su infliacijos rodikliais, t. y. sandorio kaina yra nominali ir skiriama visam  15 metų trukmės skatinimo laikotarpiui. Pažymime, kad konkurso dalyvių pageidaujama sandorio kaina negali viršyti  Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 2023-07-13 nutarimu Nr. O3E-930 patvirtintos didžiausios galimos elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pirkimo–pardavimo sandorio kainos, kuri yra 107,18 Eur/MWh ir negali būti mažesnė už žemiausią sandorio kainos ribą –  64,31 Eur/MWh. 

Ar konkurso laimėtojas turės sumokėti vystymo mokestį valstybei ir padengti visas išlaidas, susijusias už jūrinio vėjo elektrinės prijungimu?

Vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, konkurso laimėtojas įrengia, eksploatuoja, nuosavybės teise valdo infrastruktūrą, reikalingą atsinaujinančius išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti prie elektros perdavimo tinklų, nuo šių elektrinių iki elektros tinklų operatoriaus nurodyto prijungimo taško ir atsakomybės ribų transformatorių pastotėje sausumos teritorijoje (nuoroda į išankstines prijungimo sąlygas). Konkurso laimėtojas elektros tinklų operatoriaus nustatyta tvarka padengia elektros tinklų operatoriaus patirtas transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros, reikalingos šioms elektrinėms prijungti, sąnaudas. Atsakydami į Jūsų klausimą, patvirtiname, kad konkurso laimėtojas turės sumokėti tiek vystymo mokestį (jei jį siūlys), tiek visas su jūrinio vėjo elektrinių parko prijungimu susijusias infrastruktūros įrengimo išlaidas. AB „Litgrid“ skelbiamose išankstinėse prijungimo sąlygose yra nurodyta jūrinio vėjo parko prijungimui reikalingos perdavimo tinklo dalies plėtros schema. Perdavimo tinklo operatoriaus dalies plėtra gali būti įgyvendinama AB „Litgrid“ arba konkurso laimėtojo jėgomis, tačiau abiem atvejais visas infrastruktūros plėtros išlaidas turės padengti konkurso laimėtojas.

Ar 2023-10-05 Europos Komisijos patvirtinta 193 mln. EUR vertės valstybės paramos schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti, yra maksimali 15 metų laikotarpio skatinimo apimtis, kurią konkurso laimėtojai turėtų įvertinti teikdami pasiūlymus? Ar ši valstybės paramos vertė yra susieta su infliacijos rodikliais?

Preliminarus paramos poreikis buvo vertintas atsižvelgiant į tam tikras prielaidas ir  rinkos sąlygas. Paramos dydį lemia įvairūs kintamieji bei elektros energijos rinkos kaina. Jei konkurso rezultatai parodytų didesnės paramos poreikį, būtų nedelsiant kreipiamasi į Europos Komisiją ir imtasi reikalingų veiksmų pagal jau suderintą paramos schemą.

Kokios trukmės prievolių užtikrinimo garantija turi būti pateikta AB „Litgrid“ po ketinimų protokolo pasirašymo?

Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 21¹ straipsnio 1 dalimi, Konkurso dalyvio pateikiamas prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas. Ketinimų protokole konkurso dalyvis įsipareigoja per nustatytą laikotarpį parengti savo elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų, o elektros tinklų operatorius – per nustatytą laikotarpį prijungti šio asmens elektros įrenginius prie savo valdomų elektros tinklų.

Daugiau klausimų-atsakymų rasite skiltyje D.U.K

Parengiamieji darbai jūrinio vėjo elektrinių plėtrai ir susijusios infrastruktūros įrengimui Nr. 03-004-P-0001

Kitos naujienos